ΓΕΩΠΥΛΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ


Η σκοπιμότητα της υλοποιηθείσας Σύμβασης «Επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής» (ΥΠΥΜΕ-Δ19) έχει ως στόχο, η πληροφορία που έχει συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί και η οποία θα επικαιροποιείται από τον Φορέα Διαχείρισης της ΓΕΩΠΥΛΗΣ να χρησιμοποιηθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό έργων/δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Στο πλαίσιο της ως άνω Σύμβασης, έχει καταβληθεί από τον Ανάδοχο, κάθε προσπάθεια για την συγκέντρωση και στην συνέχεια ανάρτηση όλων των στοιχείων που του χορηγήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς.

Η παρουσίαση των στοιχείων στη ΓΕΩΠΥΛΗ, έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων του Δημοσίου και του κοινού, σχετικά με θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06).

Όμως επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση τα αναρτώμενα στοιχεία δεν πρέπει να ερμηνεύονται ή να χρησιμοποιούνται, από οποιονδήποτε ως δεδομένα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νομικής φύσεως ενέργειες/διεκδικήσεις καθότι δεν μπορούν να παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα χρήσης τους και έχουν, όπως αναφέρεται, διαφορετική στόχευση.

Τέλος με βάση το συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου δεν αναλαμβάνεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες του χρήστη ή τρίτου στην ΓΕΩΠΥΛΗ, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την παραλαβή της Σύμβασης.