ΜητρώοΕθνικό Μητρώο Καταγραφής Τοπογραφικών Αποτυπώσεων

Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Τοπογραφικών Αποτυπώσεων

Στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος Master Plan έγινε Σύνταξη Μητρώου καταγραφής των Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, το οποίο αποτελεί μέτρο των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας περί «Δημιουργίας εθνικού μητρώου τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων» (EL_06_24_05) και περιλαμβάνει την δημιουργία (σχεδιασμό, ανάπτυξη, συλλογή και συμπλήρωση με διαθέσιμα δεδομένα) Εθνικού Μητρώου καταγραφής τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων και έργων που επηρεάζουν την ροή των υδάτων.


Στο μητρώο καταγράφονται οι τοπογραφικές αποτυπώσεις των έργων που έχουν γίνει στα πλαίσια των ΣΔΚΠ αλλά και αποτυπώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του Master Plan καθώς και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για τα τεχνικά έργα από μελέτες και αρχεία άλλων φορέων. Κατά προτεραιότητα η συμπλήρωση του Εθνικού Μητρώου γίνεται για τα τεχνικά έργα εντός των ΖΔΥΚΠ.


Στο πλαίσιο εκπόνησης του Master Plan, πραγματοποιήθηκαν αποτυπώσεις τεχνικών έργων εντός του υδρογραφικού δικτύου τα οποία επηρεάζουν την ροή, αποτυπώσεις μεγάλων οχετών κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ και αποτυπώσεις εγκάρσιων διατομών και πρανών σε επιλεγμένες θέσεις όπου εντοπίστηκε κατάκλυση για Τ=100 έτη. Τέλος η βάση αυτή θα δύναται να συμπληρωθεί και με διαθέσιμα στοιχεία που θα προκύψουν από την τοπογραφική αποτύπωση τεχνικών έργων, αναχωμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και της κοίτης και της παραρεμάτιας πλημμυρικής ζώνης εντός του υδατικού διαμερίσματος της Αττικής.