Περιοχή ΜελέτηςΣύνταξη Μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Το αντικείμενο του παρόντος τεύχους, και σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της παρούσας σύμβασης, περιλαμβάνει τη Σύνταξη Μητρώων και Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων και συγκεκριμένα αφορά τα ακόλουθα:

  • Σύνταξη Μητρώου έργων και μελετών ανά κατηγορία έργων (αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης ομβρίων, οριοθετήσεις ρεμάτων, κλπ.) με αναφορά και στην ωριμότητά τους.
  • Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αποτελείται από:
    1. Ψηφιακή βιβλιοθήκη μελετών και εγγράφων
    2. Ψηφιοποίηση του αρχείου της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε) του άρθρου 140 του Ν. 4070/12 και
    3. Βάση δεδομένων με τις θέσεις έργων.

Θα ενσωματώνονται δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και παραχθεί από την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (λεκάνες απορροής, εδαφολογικοί χάρτες, χάρτες πλημμυρών κ. ά.), καθώς και λεπτομερέστερα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

Η διαδικτυακή βάση δεδομένων λειτουργεί συνδυαστικά με ένα Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ). Συγκεκριμένα ενσωματώνει όλα τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, όπως θέσεις έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (κατασκευασμένων και προτεινομένων), μητρώο μελετών και έργων, αναφορά στην ωριμότητά τους, λεκάνες απορροής, κλπ., καθώς και δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και παραχθεί από την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (λεκάνες απορροής, εδαφολογικοί χάρτες, χάρτες κινδύνων πλημμύρας κ. ά.).


Επίσης, περιλαμβάνεται η δημιουργία (σχεδιασμός, ανάπτυξη, συλλογή και συμπλήρωση με διαθέσιμα δεδομένα) Εθνικού Μητρώου καταγραφής των τοπογραφικών αποτυπώσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια των ΣΔΚΠ αλλά και άλλων μελετών καθώς και αυτών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ώστε να υπάρχει μία ενιαία βάση δεδομένων, με άμεση εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων που παρέχονται κατά όμοιο τρόπο (ανοικτά πρότυπα βασιζόμενα στις οδηγίες INSPIRE και OGC). Τα κύρια πεδία/ δομή της βάσης λαμβάνουν υπόψιν τις απαιτήσεις - ανάγκες της Οδηγίας των ΣΔΚΠ.


Η βάση αυτή, με κατάλληλη επέκταση, δύναται να συμπληρωθεί και με διαθέσιμα δεδομένα που έχουν προκύψει ή/και θα προκύψουν από την τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών έργων, αναχωμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και της κοίτης και της παραρεμάτιας πλημμυρικής ζώνης, εντός της περιοχής μελέτης.


Όπου ήταν δυνατό, τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν ή δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, αποτυπώθηκαν σε χάρτες γεωχωρικών δεδομένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ87) με δυνατότητα προβολής και σε WGS ‘84.


Τεύχη

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


Σχέδια