ΈργοΑντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου

Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) έχει ως στόχο να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και Λεκάνης Απορροής, για τον μετριασμό των συνεπειών από πλημμύρες στις περιοχές που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, όπως αυτές προέκυψαν κατά την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας.


Ως περιοχή Ενδιαφέροντος ορίζεται το ΥΔ Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει την Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26) (74,9%), συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Αίγινας, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας και Μακρονήσου καθώς επίσης και μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (1,4%) και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (12,9%).


Όσον αφορά τη διοικητική του υπαγωγή το ΥΔ Αττικής μοιράζεται μεταξύ των Περιφερειών Αττικής (με έδρα την Αθήνα), Πελοποννήσου (με έδρα την Τρίπολη), Στερεάς Ελλάδας (με έδρα την Λαμία), και Ν. Αιγαίου (με έδρα την Ερμούπολη της νήσου Σύρου) με ποσοστά έκτασης 89,31%, 8,8%, 3,67% και 0,55% αντίστοιχα.


Η συνολική έκταση της λεκάνης απορροής του είναι 3.186 χλμ2.

Image

Η περιοχή μελέτης (ΥΔ Αττικής) διακρίθηκε σε οκτώ Ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη:

 • την γεωγραφική κατανομή των υδατορευμάτων και των λεκανών απορροής,
 • τα παράκτια υδατικά συστήματα
 • τα όρια των διοικητικών ενοτήτων καθώς και
 • των αναθεωρημένων ΖΔΥΚΠ όπως προέκυψαν στην 1Η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας

Το έργο του παρόχου συνίσταται στα εξής:

 • στην καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων, συμπεριλαμβανομένων των έργων ορεινής υδρονομίας.
 • στην καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων και των υπό σύνταξη σχετικών μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (στην ορεινή και πεδινή ζώνη) όλων των εμπλεκομένων φορέων και αξιολόγηση των προτεινομένων έργων και παραδοχών σχεδιασμού τους, ως προς την ανάγκη επικαιροποίησης
 • στην καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων υποστηρικτικών μελετών στην περιοχή μελέτης
 • στην καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία
 • στην καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας
 • στη συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά φαινόμενα
 • στην υποβολή προτάσεων για έργα ανάσχεσης πλημμυρών
 • στην διαμόρφωση προτάσεων για την καθιέρωση κριτηρίων και αρχών σχεδιασμού για την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων ανά περιοχή (όμβριες καμπύλες, κριτήρια για την επιλογή περιόδου επαναφοράς σχεδιασμού κλπ.)
 • στον προγραμματισμό και στις προτεραιότητες σύνταξης μελετών και κατασκευής έργων, με βάση τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες, όπως ρυθμίζονται από το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 186 παρ. ΙΙ-Τομέας ΣΤ΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 87/Α/2010)
 • στην κατάταξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, ανάλογα με την σπουδαιότητα και το μέγεθός τους, στον αντίστοιχο φορέα υλοποίησης (έργα Εθνικής σημασίας, Περιφερειακά, Δημοτικά)
 • στην διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων (π.χ. διαχείριση φερτών υλών, διευθετήσεις, ταμιευτήρες, έργα ανάσχεσης, κατασκευή έργων προστασίας, μείωσης της ροής μέσω μεθόδων Διαχείρισης Επιφανειακών Υδάτων, ανάπτυξη παρεμβάσεων παράπλευρης εκτόνωσης πλημμυρικών ροών.
 • στην διαμόρφωση προτάσεων για εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης παροχής, ώστε σε συνδυασμό με χάρτες χρήσεων γης και με χρήση των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. G.I.S. και υδρολογικά μοντέλα), που επιτρέπουν επαρκέστερη εκτίμηση των χαρακτηριστικών μίας υδρολογικής λεκάνης, να γίνουν ακριβέστερες προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων σε ακραίες καταστάσεις
 • στην διαμόρφωση προτάσεων για χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση των έργων
 • στην διαμόρφωση προτάσεων για προγραμματισμό και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής έργων με βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια
 • στη σύνταξη Μητρώου έργων μελετών ανά κατηγορία έργων (αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης ομβρίων, οριοθετήσεις ρεμάτων, κλπ.), με αναφορά και στην ωριμότητά τους