ΜητρώοΜητρώο Μελετών και Έργων

Μητρώο Μελετών και Έργων

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Master Plan, συντάχθηκε κατάλληλο Μητρώο μελετών και έργων ανά κατηγορία έργων (αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης ομβρίων, οριοθετήσεις ρεμάτων, κλπ) με αναφορά και στην ωριμότητά τους. Το στάδιο των μελετών/ έργων ορίστηκε ακολουθώντας τις παρακάτω αρχές:

  • Υπό μελέτη: Η μελέτη είναι υπό εκπόνηση σε οποιοδήποτε στάδιο (Προκαταρκτική/ Προμελέτη/ Οριστική μη εγκεκριμένη).
  • Μελετημένη: Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη (εγκεκριμένη Οριστική).
  • Υπό δημοπράτηση/ Υπό Κατασκευή
  • Κατασκευασμένο
  • Οριοθετημένο: έχει γίνει επικύρωση οριογραμμών με ΦΕΚ ή Π.Δ.
  • Υπό οριοθέτηση: δεν έχει γίνει επικύρωση οριογραμμών με ΦΕΚ ή Π.Δ.


Στο Μητρώο Μελετών και Έργων, οργανώθηκαν όλα τα συλλεχθέντα στοιχεία με την καταγραφή της βασικής πληροφορίας που τους αφορά, όπως τίτλος σύμβασης/ μελέτης, φορέας ανάθεσης, ανάδοχος, περιοχή και λεκάνη απορροής, έτος εκπόνησης κλπ.


Παρακάτω δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης στο μητρώο μέσω της ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ. Τα αποτελέσματα δίνονται σε μορφή λίστας.