ΜητρώοΜητρώο Πρακτικών ΚΣΕ

Μητρώο Πρακτικών ΚΣΕ

Η Κ.Σ.Ε. υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και έχει σκοπό τον συντονισμό και την ιεράρχηση της μελέτης και κατασκευής των έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι λοιποί φορείς (π.χ. ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) που σχεδιάζουν, μελετούν και εκτελούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ή έργα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική συμβολή στην αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα για έκδοση γνωμοδότησης της επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3481/2006 (Κ.Σ.Ε.), η ύπαρξη της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης και κατασκευής από τα αρμόδια όργανα.


Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Α.Α συνέλεξε τα διαθέσιμα στοιχεία του αρχείου της Κ.Σ.Ε, τα οποία κατά περίπτωση ψηφιοποιήθηκαν, αποδελτιώθηκαν και καταγράφηκαν σε αντίστοιχο μητρώο, ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα στο πλαίσιο της συλλογής στοιχείων μελετών και έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές γνωμοδοτήσεις επί των αιτημάτων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής. Όπως είναι γνωστό το αρχείο της Κ.Σ.Ε. είναι δυναμικό και συμπληρώνεται συνεχώς με δημοσιεύσεις νέων Πρακτικών.

 

Προβολή μητρώου Πρακτικών ΚΣΕ