Καλώς Ήρθατε

Στον παρόντα ιστότοπο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσιάζεται το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06).


Με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων εντός του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) απαιτήθηκε η εκπόνηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α/12-10-2017), στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) περιλαμβάνονται:

  • Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών για τα έργα των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών υποδομών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
  • Η παροχή τεχνικής συνδρομής σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία.
  • Η σύνταξη προτάσεων για την βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. Η άσκηση τεχνικής εποπτείας, σε θέματα αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, στα εποπτευόμενα Νομικά πρόσωπα μέσω των αρμοδίων Τμημάτων της.
Image

Πληροφορίες Ιστοχώρου

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε για κάθε Ζώνη Μελέτης:

  • Πληροφορίες για το Έργο (αντικείμενο, στόχος, στάδια υλοποίησης)
  • Πληροφορίες διαθέσιμων μητρώων (Μητρώο Μελετών και Έργων, Αυτοψιών και Αποτυπώσεων)
  • Παραδοτέα Μελέτης (Τεύχη, Σχέδια, Παραρτήματα) σε ηλεκτρονική μορφή
  • Διαδραστικούς Χάρτες με πληροφορίες υφιστάμενων, υπό μελέτη και προγραμματιζόμενων έργων
Image

Βοήθεια/ Συχνές Ερωτήσεις

Το Master Plan αποτελεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας το οποίο έχει ως κύριο στόχο τον εντοπισμό και ιεράρχηση των απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Αττικής και λεκάνης απορροής, ώστε να μετριαστούν και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από πλημμύρες. Το Master Plan αποτελεί ένα επιστημονικό εργαλείο Διαχείρισης του Πλημμυρικού Κινδύνου για την επίτευξη επαρκούς αντιπλημμυρικής προστασίας στο ΥΔ Αττικής.

Η περιοχή που καλύπτει το Master Plan είναι όλο το ΥΔ της Αττικής , το οποίο περιλαμβάνει την Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26) (74,9%), συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Αίγινας, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας και Μακρονήσου καθώς επίσης και μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (1,4%) και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (12,9%).

Προτάσεις και απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων μπορούν να σταλούν στο πλαίσιο διεξαγωγής της διαβούλευσης των παραδοτέων ή στο email της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ –Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, d7.gram@ggde.gr, κοινοποιώντας αυτές στο email της Αναδόχου εταιρείας ΕΤΜΕ Πέππας και Συνεργάτες Ε.Ε., secretary@etme.gr, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν καταλλήλως στο τελικό παραδοτέο. Η επικοινωνία είναι επίσης δυνατή μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας που υπάρχει στον παρόντα ιστότοπο.