Περιοχή ΜελέτηςΓενικός Φάκελος

Το Γενικό Τεύχος, συντάχθηκε όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα και στο Τ.Τ.Δ. και αποτελεί την Γενική Έκθεση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης που ακολουθήθηκε για όλα τα στάδια και ζώνες της περιοχής μελέτης, συνοδευόμενη από τους γενικούς χάρτες και τα γενικά παραρτήματα.


Ο παρόν Γενικός Φάκελος περιέχει τα παρακάτω:


Τεύχη


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ


Σχέδια

Image

Περιοχή Μελέτης του παρόντος Master Plan