Γεωπύλη

Γεωπύλη

Η προβολή και διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων που προέκυψαν στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος Master Plan πραγματοποιείται μέσω της παρούσας γεωπύλης, ως εξής:

  • Μέσω του Διαδραστικού Χάρτη, στον οποίο παρουσιάζονται χαρτογραφικά όλη η πληροφορία που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης
  • Μέσω του Γεωευρετηρίου όπου γίνεται αναζήτηση πληροφοριών και παρέχεται η δυνατότητα προσπέλασης και ανάκτησης σύμφωνα με την Οδηγία Inspire και τις προδιαγραφές του Open Geospatial Consortium (OGC)

Για την επιτυχή χρήση της Γεωπύλης παρέχονται λεπτομερείς Οδηγίες Χρήσης.

Διαδραστικός Χάρτης